TECHNOLOGICKÉ INŠTALÁCIE

NÁVRH A REALIZÁCIA

 •  riadenia a ovládania technologických zariadení
 •  silové prívody a technológia
 •  projektová dokumentácia
 •  kontrola spotreby el. energie
 •  dodávka a montáž rozvádzačov
 •  kompenzácia výkonov
 •  trafostaníc
 •  rozvodní VN a NN
 •  vypracovanie energeticky úsporných programov

PRIEMYSELNÉ OBJEKTY

OD PRÍPRAVY, REALIZÁCIU AŽ PO REVÍZNU SPRÁVU

 •  Elektroinštalácie administratívnych budov a výrobných hál,
 •  Elektrické prípojky NN, VN - konzultácie s energetickými závodmi, zosúladenie požiadaviek investora s technickými pripomienkami energetických závodov, odovzdanie zariadenia užívateľovi s kompletnou technickou dokumentáciou.
 •  Elektrické vykurovanie akumulačné - priamo výhrevné pomocou konvektorov, alebo vykurovacích rohoží v podlahe, sálavé panely, elektrické vykurovacie kotle, vyhrievanie rín proti zamŕzaniu. Regulácia teploty pomocou čidiel a regulátorov
 •  Kompenzácia jalových výkonov v priemyselných celkoch.
 •  Meranie regulácia elektrických veličín napätia, prúdy, výkony, sledovanie štvrťhodinového maxima s možnou reguláciou výkonu.
 •  Vyhľadávanie zemných káblových sietí a lokalizácia porúch v zemných káblových vedeniach
 •  Elektroinštalácie vo výbušných a horľavých priestoroch.
 •  Bleskozvody aktívne, pasívne.
 •  Inštalácia slaboprúdu, osvetlenie športovísk, práce s montážnou plošinou,
 • pretláčanie prechodov pod komunikácie.

LOKALIZÁCIA KÁBLOVÝCH PORÚCH

V DÔSLEDKU:

 •  medzi žilového skratu, 
 •  prerušeného alebo preseknutého kábla, 
 •  poškodenia izolácie, 
 •  zatečenie  kábla 
 •  vysoko odporových porúch.

      Vzniká poškodenie káblov. Každá porucha sa dá výberom správneho spôsobu lokalizácie presne vyhľadať. Preto že oprava kábla je ekonomicky a časovo výhodnejšia ako výmena celej trasy. Profesionálne vyškolená obsluha vykonáva detekciu pomocou digitálneho reflektometru pre lokalizáciu porúch na energetických, symetrických telekomunikačných a signalizačných kábloch.

LOKALIZOVANIE EXISTUJÚCICH KÁBLOVÝCH TRÁS A POTRUBÍ

LOKALIZOVANIE

 •  podzemných inžinierskych sietí
 •  svetelných signalizačných zariadení,
 •  podzemných káblov cestnej svetelnej signalizácie,
 •  plynovodných, teplovodných a vodovodných potrubí.

      Lokalizačné zariadenie RD 7000+ disponuje aktívnou dynamickou ochranou proti rušivým vplyvom zo zdrojov vysokého napätia, ktorá umožňuje vysoko efektívne trasovanie aj v blízkosti trafostaníc alebo nadzemných vedení VN.

TERMOGRAFICKÉ MERANIE VN A NN ZARIADENí

      Pomocou termografických meraní vykonávame kontrolu elektrických systémov v procesných a výrobných závodoch za účelom zistenia tepelných nezrovnalostí už v rannom štádiu a tým umožňujeme predchádzať:

 •  Požiarnym rizikám
 •  Poškodeniam z tepelnej únavy
 •  Minimalizovať výpadky elektrickej energie
 •  Nerovnomernému zaťaženiu systému

      Termografickou metódou vykonávame kontroly posúdenie stavu systému, ktoré by inak bolo veľmi obtiažne a a finančne a časovo nákladné. Súčasťou merania je vypracovanie posudku vo forme protokolu kde sú uvedené teploty a odporúčania z nich vyplývajúce.

VÝPOČET OSVETLENIA

POSKYTUJEME SVETELNO-TECHNICKÝ PREPOČET:

 •  pracoviská
 •  kancelárske priestory
 •  výrobné haly
 •  kultúrne zariadenia
 •  športové zariadenia
 •  hlavné komunikácie
 •  vedlajšie komunikácie
 •  parkové osvetlenia
 •  parkoviskové osvetlenia
 •  záhradné osvetlenia
 •  iluminácia budov

      Podstatným kritériom akosti projektovanej osvetľovacej sústavy je jej svetelnotechnický model, ktorý umožňuje overiť a spresniť výpočty a zároveň vyskúšať rôzne varianty svetelnotechnických riešení pre jednotlivé časti osvetľovacej sústav tak aby spĺňali legislatívne požiadavky a požiadavky noriem.